Protokoll
CMD Bedeutung Kommandorahmen Antwort
0 NO OPERATION - keine Aktion (NOP) 0 - Adr. - x - XOR 255 - Adr. - x - XOR
1 SETUP - Initialisierung 1 - Adr. - x - XOR 254 - Adr. - Info - XOR
2 GET PORT - Schaltzustände abfragen 2 - Adr. - x - XOR 253 - Adr. - Daten - XOR
3 SET PORT - Relais schalten 3 - Adr. - Daten - XOR 252 - Adr. - x - XOR
4 GET OPTION - Optionen abfragen 4 - Adr. - x - XOR 251 - Adr. - Opt. - XOR
5 SET OPTION - Optionen setzen 5 - Adr. - Opt. - XOR 250 - Adr. - x - XOR